Kategórie

Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia
2. Uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj ako len „zmluva“)
3. Práva a povinnosti predávajúceho
4. Práva a povinnosti kupujúceho
5. Dodacie podmienky
6. Kúpna cena
7. Nadobudnutie vlastníckeho práva a zodpovednosť za škodu na tovare
8. Osobné údaje a ich ochrana
9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
10. Osobitné ustanovenia pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
11. Všeobecné ustanovenia
Reklamačný poriadok

 

 1.    Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako len „VOP“) upravujú obchodné, dodacie, reklamačné a iné podmienky, ako aj práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi 

 

predávajúcim: 

 

Top Print, s.r.o. so sídlom:  A.Rudnaya 21, 010 01 Žilina Slovenská republika

IČO:             36 406 295

DIČ:            2020099994

zapísaný:      Obchodný register Okresného súdu Žilina,

odd. Sro, vl. č.: 13659/L

Kontaktné údaje:

e-mail: topprint@topprint.sk

telefón: 0903 719 131

(ďalej označovaný aj ako len "predávajúci") 

a


 kupujúcim:

osoba, ktorá od predávajúceho kúpi tovar, s predajom ktorého predávajúci podniká (ďalej označovaný aj ako len "kupujúci"),

 

ktorej predmetom (predmetom uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim) je kúpa a predaj tovaru predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho ako aj na tovar zakúpený             na prevádzke firmy.

 

1.2.        Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu požadovanej predávajúcim potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP a ich podmienky a ustanovenia sa vzťahujú na tovar kupujúcim objednaný a zaplatený a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

1.3.        Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

1.4.        Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov             na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci.          Dostupnosť tovaru bude kupujúcemu potvrdená na základe požiadavky kupujúceho.

 

2.     Uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj ako len „zmluva“)

 

2.1.        Zmluva je uzavretá akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho avšak s tým, že predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu skôr ako bude zaplatená dohodnutá kúpna cena spolu s nákladmi na dopravu tovaru kupujúcemu.

2.2.        Návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj ako len „objednávka") je účinný zaslaním objednávkového formulára v systéme internetového obchodu, alebo zaslaním e-mailovej objednávky, prípadne inej formy akceptovanej predávajúcim.

2.3.        Po odoslaní objednávky spôsobom popísaným vyššie predávajúci kupujúcemu odošle prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie alebo prostredníctvom telefónu

 • záväznú akceptáciu objednávky a/alebo
 • informáciu o dostupnosti tovaru popísaného v objednávke v prípade, ak predávajúci požadovaný tovar nemá k dispozícii, alebo má k dispozícii menšie množstvo, alebo sú tu iné dôvody, pre ktoré predávajúci nemôže okamžite splniť objednávku kupujúceho, ako aj informáciu o predpokladanom termíne dostupnosti objednaného tovaru.

 

2.4.        Záväzná akceptácia objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy. Ďalej musí obsahovať údaje o cene a platobné podmienky a cene služby spojenej s dodávkou tovaru. Údaje o mieste doručenia tovaru, údaje o predávajúcom, poučenie o práve kupujúceho odstúpiť      od kúpnej zmluvy, prípadne iné údaje.

 

2.5.        Kupujúci môže zrušiť objednávku do doby, kým mu nebola doručená záväzná akceptácia predávajúceho.

 

Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení objednávky uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu v lehote 14 dní      od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny.

 

3.    Práva a povinnosti predávajúceho

 

3.1.             Predávajúci je povinný na základe zmluvy a zaplatenej kúpnej cene kupujúcemu dodať tovar v dohodnutom množstve a kvalite. Zabaliť ho, alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Tovar musí spĺňal platné právne predpisy Slovenskej republiky. Pribaliť, alebo elektronicky poslať doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru podľa zákonov Slovenskej republiky.

3.2.        Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho         za dodaný tovar.

 

3.3.        Predávajúci je povinný tovar, ktorý je predmetom zmluvy kupujúcemu odoslať do 7 pracovných dní odo dňa úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny, pokiaľ sa nedohodnú inak.

 

3.4.        V prípade, ak kúpna cena nebude zaplatená v súlade s dohodnutými platobnými podmienkami riadne a včas, je predávajúci oprávnený od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho.

 

3.5.        V prípade zmareného obchodného prípadu zo strany kupujúceho, a za určitých podmienok definovaných v týchto VOP(bod 3.4 VOP), má predávajúci nárok na kompenzáciu nákladov, ktoré vynaložil a priamo súvisia s predmetným obchodným prípadom(má právo požadovať od kupujúceho zaplatenie do 10% z hodnoty objednaného tovaru podľa okolností, ako aj dopravné náklady vynaložené na dovoz objednaného tovaru od svojho dodávateľa).

 

 

4.    Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1.        Kupujúci je povinný

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu najneskôr pri dodani tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • po doručení prevziať zakúpený tovar a náležite si ho prezrieť,
 • v dodacom liste potvrdiť prevzatie tovaru svojím podpisom, alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

4.2.        Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

 

5.    Dodacie podmienky

 

5.1.        Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov s popismi jednotlivých tovarov.

 

5.2.        Predávajúci je povinný tovar, ktorý je predmetom uzavretej kúpnej zmluvy kupujúcemu dodať najneskôr v lehote 30 dní od dňa úplného zaplatenia kúpnej ceny.

 

5.3.        Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dohodnutom v uzavretej kúpnej zmluve.    V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 5,- eur za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy pričom má právo na kompenzáciu nákladov v zmysle bodu 3.5 týchto VOP.Okrem toho má predávajúci predať tovar tretej osobe, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, je o tom povinný informovať kupujúceho s tým, že ak dôjde k dlhšiemu omeškaniu s dodaním tovaru ako 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

5.4.        Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

 

5.5.        Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

 

5.6.        Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v záväznej akceptácii objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na niečom inom. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu dokladu o zaplatení tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom   v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v objednávke a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, alebo jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

 

5.7.       Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu poškodenia tovaru. Pravdivý zápis o poškodení potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

5.8.        Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej       v bode 5.2. obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní             od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

6.    Kúpna cena

 

6.1.        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v uzavretej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej aj ako len „kúpna cena" alebo „cena“) formou hotovostnej platby v sídle spoločnosti predávajúceho alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky alebo osobe, prostredníctvom ktorej predávajúci dopravil tovar kupujúcemu.

 

6.2.        Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov s tým, že v prípade, ak dôjde k takémuto prípadu, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať kupujúceho, ktorý je oprávnený v lehote 5 dní od doručenia takejto informácie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

6.3.        V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná     na účet predávajúceho.

 

6.4.        Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy.

 

6.5.        V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý         v zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

6.6.        V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu riadne a včas, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, o čom je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho, pričom má právo na kompenzáciu nákladov v zmysle bodu 3.5 týchto VOP.Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

 

 

7.    Nadobudnutie vlastníckeho práva a zodpovednosť za škodu na tovare

 

7.1.        Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, resp. od osoby, prostredníctvom ktorej predávajúci  dopravil tovar kupujúcemu.

 

8.    Osobné údaje a ich ochrana

 

8.1.        Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

8.2.        Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu, e-mailovú adresu, DIČ a IČ DPH v prípade platcu DPH.

 

8.3.        Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne             v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

8.4.        V prípade záujmu kupujúceho o zasielanie reklamných e-mailoch a akciách kupujúci vyplní v objednávke tento bod. V prípade že si to kupujúci neželá, nevyplní tento bod.

 

8.5.        Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime        na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.

 

9.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu objednaného tovaru, prípadne z dôvodu vyššej moci. Predávajúci je povinný vynaložiť všetko možné úsilie, aby uspokojil požiadavky kupujúceho, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať a ak ani za týchto okolností nie je schopný dodať tovar kupujúcemu, je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení      od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

10. Osobitné ustanovenia pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho s kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ

 

10.1.     Ustanovenia tohto článku VOP sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú spotrebiteľmi podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z.).

 

10.2.     Zmluvou uzavretou na diaľku sa na účely týchto VOP rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom, dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie       bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

 

10.3.     Zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho sa na účely tohto zákona rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom:

a)    uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho             na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

b)    na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu kupujúci na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho,

c)    uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo

d)    uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

 

 

10.4.     Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa na účely tohto zákona rozumie akákoľvek zmluva:

a)    na základe ktorej spotrebiteľ nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo

b)    ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

 

10.5.     Vzhľadom na skutočnosť, že predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, alebo ak sa zmluva uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho, pred tým ako kupujúci odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť kupujúcemu spôsobom podľa bodu 10.6. týchto VOP, nižšie popísané informácie, predávajúci ich kupujúcemu oznamuje týmito VOP, pokiaľ predávajúci neoznámi kupujúcemu niečo iné, resp. ak z týchto VOP nevyplýva niečo iné:

 

a)    hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby v rozsahu primeranom použitému  prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe s tým, že tieto vlastnosti sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.topprint.sk a v prípade, ak tam uvedené nie sú, budú kupujúcemu poskytnuté prostredníctvom mailovej správy,

b)    obchodným menom a sídlom predávajúceho je obchodné meno a sídlo uvedené v bode 1.1 týchto VOP,

c)    telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty (uvedené v bode 1.1. týchto VOP),

d)    adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet (uvedené v bode 1.1. týchto VOP),

e)    celkovú cenu tovaru alebo služby, vrátane DPH a všetkých ostatných daní.

 1. Ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, popíše spôsob, akým sa vypočíta, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, ktoré budú zarátané do celkovej ceny,
 2. Ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo dohodu o predplatnom, predávajúci informuje kupujúceho o celkovej cene za zúčtovacie obdobie a ak túto cenu nemožno určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta s tým, že tieto údaje sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.topprint.sk a v prípade ak tam uvedené nie sú, budú kupujúcemu poskytnuté prostredníctvom mailovej správy.

f)    predávajúci nepoužíva číslo služby so zvýšenou tarifou za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy,

g)    platobné podmienky, dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúcich s tým, že tieto údaje sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho www.topprint.sk a v prípade ak tam uvedené nie sú, budú kupujúcemu poskytnuté prostredníctvom mailovej správy (Reklamačný poriadok = príloha č. 1 týchto VOP),

h)    informácia o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy sú uvedené v bode 10.7. týchto VOP,

i)     v prípade ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady                na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z.      o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a ak odstúpi os zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,

j)    ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie       do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,

k)   kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien         na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 5. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby o ktoré kupujúci vyslovene požiadal predávajúceho – to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovar vopred objednal,
 6. preprava tovaru, nájom automobilov alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo lehote,

l)     predávajúci voči kupujúcemu zodpovedá za vady v rozsahu podľa ust. § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu,

m)  predávajúci neposkytuje záruku podľa prísnejších zásad ako ustanovuje všeobecný právny predpis a ani pomoc a služby kupujúcim po predaji tovaru alebo poskytnutí služby,

n)    predávajúci sa nezaviazal dodržiavať žiadny kódex správania sa okrem týchto VOP,

 • o)    predávajúci s kupujúcim neuzatvára zmluvu na dobu určitú ani na dobu neurčitú a ani zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje platnosť,

p)    záväzky kupujúceho trvajú počas celej doby existencie a platnosti a účinnosti zmluvy a povinnosť zaplatiť cenu tovaru a/alebo služby až do jej úplného zaplatenia, resp. do zániku takého záväzku iným spôsobom predpokladaným zákonom. V prípade ukončenia platnosti zmluvy, resp. jej zrušenia zákonom predpokladaným spôsobom z dôvodov na strane kupujúceho, môžu predávajúcemu vzniknúť voči kupujúcemu nároky podľa právnych predpisov Slovenskej republiky,

q)    informáciu o povinnosti spotrebiteľa zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre spotrebiteľa taký záväzok.

 

10.6.     Informácie podľa bodu 10.5. VOP sa spotrebiteľovi musia poskytnúť v prípade:

a)    zmluvy uzavretej na diaľku spôsobom primeraným použitému prostriedku diaľkovej komunikácie, ak sa tieto informácie poskytujú na trvanlivom nosiči, musia byť pre spotrebiteľa čitateľné,

b)    zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v listinnej podobe alebo so súhlasom spotrebiteľa v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči.

 

10.7.    Podmienky uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy:

a)   kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa:

 1. prevzatia tovaru v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru,

b)    kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 Zákona  o ochrane spotrebiteľa u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu   na inom trvanlivom nosiči, ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie kupujúceho vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej aj ako len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č.2, ktorý mu odovzdal predávajúci,

c)    lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie          o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty,

d)    pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej zmena bola kupujúcemu náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety,

e)    ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby kupujúci odstúpil        od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči,

f)    ak kupujúci odstúpi od zmluvy, ruší sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v  § 9 ods. 3 a  § 10 ods.3 Zákona      o ochrane spotrebiteľa a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

g)   dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ,

h)   kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty,

i)     pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru,

j)     kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného     na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods.1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa,

k)    ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods.6 Zákona o ochrane spotrebiteľa, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy.

 

10.8.     Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorého vzor tvorí prílohu Zákona o ochrane spotrebiteľa a tlačivo je umiestnené na internetovej stránke predávajúceho.

 

11. Všeobecné ustanovenia

 

11.1.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v priestoroch prevádzky.

 

11.2.     V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 

11.3.     Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná          vo forme e-mailových správ.

 

11.4.     Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

11.5.     Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu     s nimi súhlasí.

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 01.05.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1   

 

 

 

 

Reklamačný poriadok

 

 

 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

 

1.1.        Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

 

1.2.        Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok s tým, že reklamáciu je možné uplatniť u

 

                                         Top Print, s.r.o.

so sídlom:              A.Rudnaya 21

                            010 01 Žilina

         Slovenská republika

IČO:             36 406 295

DIČ:            2020099994

zapísaný:      Obchodný register Okresného súdu Žilina,

 odd. Sro, vl. č.: 13659/L

Kontaktné údaje:

e-mail:         topprint@topprint.sk

telefón:        0903 719 131

(ďalej označovaný aj ako len "predávajúci")

1.3.        Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho   v elektronickom obchode na internetovej stránke obchodu predávajúceho ako aj    na tovar zakúpený na prevádzke firmy.

 

1.4.        Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

 

1.5.        Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 

1.6.        Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru ihneď pri prevzatí tovaru na mieste predaja alebo po doručení pred osobou, prostredníctvom ktorej predávajúci  dopravil tovar kupujúcemu.

 

1.7.        Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady                 po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu oprávnenému zástupcovi predávajúceho spolu s originálnym obalom tovaru, záručným listom a dokladom o zaplatení.

 

1.8.        Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do sídla spoločnosti predávajúceho na vlastné náklady a vyplní formulár na uplatnenie reklamácie a doručí ho predávajúcemu. Podobu formulára určí predávajúci a jeho vzor umiestni na internetovej stránke predávajúceho alebo na prevádzke. Kupujúci je povinný vo formulári presne označiť druh a rozsah vád tovaru. Zákazník má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej aj ako len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste, alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci. Reklamačné konanie tovaru, ktorý sa dá objektívne doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • doručenie vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu,
 • doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu,
  doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k tovaru od kupujúceho predávajúcemu.

Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.     Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo určenej osobe).

 

1.9.        Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, teda vo svojom sídle alebo u určenej osoby v súlade       s ust. § 18 ods. 2 Zákona.

 

1.10.     V mieste určenom podľa bodu 1.9 tohto reklamačného poriadku na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

 

1.11.     Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

 

1.12.     Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom             o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

1.13.     Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom.

 

1.14.     Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej aj ako len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

1.15.     Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná       v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar             na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

1.16.     Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím              k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

1.17.     Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný tovar rovnakého druhu a s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami.

 

1.18.     Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká najmä:

 

 1. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 2. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 3. uplynutím záručnej doby tovaru
 4. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 5. akýmkoľvek mechanickým zásahom do predaného tovaru osobou inou ako predávajúcim, ktorým dôjde k poškodeniu označenia predávajúceho nachádzajúcom sa na predanom tovare. Toto označenie sa nachádza          na rôznych miestach tovaru a slúži na identifikáciu tovaru predávaného predávajúcim,
 6. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore     s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 8. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 9. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením
 10. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 11. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 

1.19.     Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným     z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného tovaru
 2. výmenou tovaru
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru – pozn.: za tovar zakúpený na predajni         bez reklamačného konania predávajúci hotovosť nevracia
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
 5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

1.20.     Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

 

1.21.     Záručná doba je 12 mesiacov a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou okrem prípadov, kedy zákon stanovuje 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.  Uvedené neplatí v prípade predaja už použitých vecí. V takýchto prípadoch je záručná doba pri spotrebiteľných zmluvách 12 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

 

1.22.     Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar           z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 

1.23.     V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba        na nový tovar.

 

1.24.    Všetky právom uplatnené záručné opravy sú v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky bezplatné.

 

1.25.     Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti                  od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.13. týchto reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 • predávajúci zabezpečí odstránenie vady
 • predávajúci vadný tovar vymení.

 

1.26.     Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví            v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 1.13. týchto reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

 • Ø výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších technických parametrov,
 • Ø v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

 

1.27.     Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári                     na uplatnenie reklamácie.

 

1.28.     Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 

1.29.     Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

1.30.     Pre účely reklamácie sa za dobu, ktorá je považovaná za dobu, počas ktorej nemôže kupujúci riadne užívať tovar doba, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre vady tovaru užívať tovar spolu viac ako 180 dní.

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hľadať

Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

ceny sú s DPH

Pokladňa